Richtlijnen OVL

Samen met u als opdrachtgever bepalen we het raamwerk waaraan de Openbare Verlichtingsinstallatie moet voldoen en waarbinnen het project tot stand moet worden gebracht. Naast sociale veiligheid hebben we in de openbare ruimte uiteraard ook te maken met verkeersveiligheid. Een Openbare Verlichtingsinstallatie draagt bij aan de sociale- en verkeersveiligheid. Evenals bij sociale veiligheid gelden ook bij verkeersveiligheid specifieke eisen aan de Openbare Verlichting. Deze eisen kunnen verschillen van elkaar. Wegen moeten zodanig verlicht zijn dat een weggebruiker te allen tijde de situatie in zijn/haar rijrichting op de juiste wijze kan beoordelen. Verkeersdeelnemers moeten elkaar, obstakels, het verloop van de weg en het naderen van eventuele zijwegen goed kunnen waarnemen, zodat gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen. In geval van zogeheten conflictzones zoals bij kruisingen, verkeerspleinen, asverleggingen en rotondes wordt dit alleen maar belangrijker.

Om tot het juiste lichtontwerp te kunnen komen, wordt er gebruik gemaakt van de meest actuele richtlijnen voor openbare verlichting en wegontwerp. De eerste vraag die gesteld zou moeten worden is: “Moet er verlichting aangebracht worden, of kan het ook zonder?” Zeker in het buitengebied, langs vrijliggende voet- en fietspaden of in parken kan hier bewust voor gekozen worden om geen verlichting te plaatsen. Echter als er openbare verlichting toegepast moet worden, volg dan de richtlijnen voor openbare verlichting.
Naast de wensen van de opdrachtgever kan onder meer aandacht gegeven worden aan de onderstaande richtlijnen:

  • Richtlijnen voor openbare verlichting (bijvoorbeeld de NEN-EN NPR-13201)
  • Het Politiekeurmerk Veilig Wonen
  • Het handboek wegontwerp
  • Richtlijnen ten aanzien van lichthinder

Voor verschillende gebieden gelden verschillende lichtbehoeften en daardoor verschillende benaderingen. De richtlijnen maken hierdoor onderscheid tussen gebieden met een verkeersfunctie, gebieden met een verblijfsfunctie en conflictgebieden. Elk soort gebied heeft een andere wijze van verlichten.

Als beleidskeuzes gemaakt worden over de wijze van interpreteren van de richtlijnen (bijvoorbeeld door eenduidig vastleggen van verlichtingsklassen. wordt lichttechnisch in het gehele beheergebied de gewenste beleving van licht gecreëerd. Deze benadering van eenduidig verlichten heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.

Uiteraard staan de wensen van de gemeente ten aanzien van de wijze van toepassen van de richtlijnen centraal voor het maken van een verlichtingsontwerp. We gaan graag met u in gesprek om hierover van gedachte te wisselen over hoe wij u kunnen assisteren hierin. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs.